karma-ogrzewacze-gazowe

Ogrzewacze gazowe konwekcyjne KARMA model
BETA typu C z zamkniętą komorą spalania i
GAMA do komina

 

Ogrzewacze gazowe konwekcyjne są przeznaczone są do ogrzewania mieszkań, biur,  hal, sklepów, warsztatów, baraków, kiosków i innych obiektów.


Zasada działania ogrzewacza BETA z zamkniętą komorą spalania: 
konwekcyjne oddawanie ciepła powstałego ze spalania gazu w szczelnie zamkniętej komorze spalania. Powietrze do spalania gazu jest zasysane z zewnątrz budynku rurą umieszczoną w tylnej części ogrzewacza. Powstałe spaliny są odprowadzane na zewnątrz budynku przez rurę umieszczonej również w tylnej części ogrzewacza. Rury umieszczone są współśrodkowo, a cały proces zasysania i odprowadzania spalin odbywa się naturalnie przez co ogrzewacz musi być instalowany na ścianie tzw. zewnętrznej pomieszczenia/budynku.

W świetle przepisów:
Dziennik Ustaw Nr 75 — 5235 — Poz. 690
§ 170. 3. Urządzenia gazowe z zamknięta komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

Dziennik Ustaw Nr 56 — 4949 — Poz. 461
32) w § 175 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.”;

 

ogrzewacz gazowy Karma Beta 3kW

BETA Mechanik


wyposażone są w mechaniczną regulację temperatury w zakresie od 13 do 38 0C. Nastawiona temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie automatycznie. Zapalenie ogrzewacza odbywa się za pomocą piezoelektrycznego zapłonu - w ogrzewaczu pali się "wieczny płomień tzw. świeczka".
Wraz z ogrzewaczem dostarczany jest zestaw powietrzno-spalinowy z rurami i koszem zabezpieczającym rury od zewnętrznej strony budynku. W typoszeregu są modele o mocy cieplnej 2, 3, 3.8, i 4.7 kW

beta elektronic ogrzewacz gazowy

BETA Elektronik

wyposażone są w elektroniczny system sterujący, który steruje zapłonem palnika, kontroluje płomień, reguluje dopływ gazu oraz pozostałe funkcje mające wpływ na pracę i bezpieczeństwo urządzenia. Urządzenie może być wyposażone w zegar sterujący pracą ogrzewacza, programowalny 24 godzinny lub podłączony do programatorów pokojowych (dowolna ilość ogrzewaczy do jednego programatora). W typoszeregu są modele o mocy cieplnej 2, 3, 3,8kW. Wraz z ogrzewaczem dostarczany jest zestaw powietrzno-spalinowy z rurami i koszem zabezpieczającym rury od zewnętrznej srony budynku.

karma beta comfort ogrzewacz gazowy

BETA COMFORT Elektronik

są urządzeniami z identycznym sterowaniem jak BETA Elektronik. Dodatkowo model Comfort wyposażony jest z przodu w szybę ceramiczną, dzięki której podczas pracy ogrzewacza widoczny jest palnik główny z palącym się płomieniem imitującym kominek. W typoszeregu są modele o mocy cieplnej 2, 3, 3,8kW. Wraz z ogrzewaczem dostarczany jest zestaw powietrzno-spalinowy z rurami i koszem zabezpieczającym rury od zewnętrznej strony budynku.
grzejnik gazowy importer eko-instal  Zasada działania ogrzewacza GAMA z otwartą komorą spalania: 
konwekcyjne oddawanie ciepła powstałego ze spalania gazu. Ogrzewacz gazowy typu "B" z otwartą komorą spalania, przeznaczony jest do podłączenia do komina z (ciągiem naturalnym), a pomieszczenie w którym jest zainstalowany powinno spełniać warunki konieczne do montażu tego typu urządzeń. Powietrze do spalania doprowadzane jest z pomieszczenia, w którym ogrzewacz został zainstalowany.

 

grzejnik gazowy z otwartą komorą typu B

GAMA

Ogrzewacze wyposażone są w zawór gazowy z zabezpieczeniem termoelektrycznym, piezoelektryczny zapłon płomienia, regulator ciśnienia oraz palnik zapalający, co gwarantuje maksymalną niezawodność i przede wszystkim - bezpieczeństwo eksploatacji!
Konstrukcja ogrzewacza konwekcyjnego GAMA F3, F5

Wymiennik wykonany jest z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjną warstwą emalii. Palnik wykonany jest z blachy emaliowej zaopatrzonej w ceramiczną wkładkę - w wykonaniu z dozowaniem powietrza atmosferycznego z przodu. Przerywacz ciągu jest częścią składową ogrzewacza z odprowadzeniem spalin do komina. Wykonany jest ze stalowej blachy emaliowanej.

Konstrukcja ogrzewacza konwekcyjnego GAMA F3L, F5L
Wymiennik składa się z dwu żeliwnych elementów falistych połączonych za pomocą trzech śrub spinających. Gazowy palnik wykonany jest z blachy emaliowanej zaopatrzonej w ceramiczną wkładkę - w wykonaniu z dozowaniem powietrza atmosferycznego z przodu. Przerywacz ciągu jest częścią składową ogrzewacza z odprowadzeniem spalin do komina. Wykonany jest ze stalowej blachy emaliowanej.

Przydatne informacje:
Rozporządzenie (wraz ze zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie